Nieuwbouw Oranjewijk te Veghel

In februari 2013 zijn wij in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veghel gestart met fase 2 van het bouwrijpmaken van de nieuwbouwwijk Oranjewijk te Veghel. In november 2011 is begonnen met de sloop van de oude woningen.In de periode tot februari 2013 -fase 1- zijn er werkzaamheden uitgevoerd van het project. Echter door een faillissement van de aannemer zullen wij de overige bouwrijpwerkzaamheden voltooien. De gehele wijk zal voorzien worden van een gescheiden rioolstelsel, dat wil zeggen dat het regenwater in een aparte buis afgevoerd zal worden van het afvalwater, gescheiden van het afvalwater van de woningen. Bij hevige regenval zal het regenwater lozen in een wadi of uitstromen in de Aa. De bouwwegen zullen na het aanbrengen van het rioolstelsel worden voorzien van asfalt. De afwatering van het werk N.C.B.-laan zal ook zijn doorgang vinden in de Oranjewijk. Op de kruising Julianastraat-Beatrixsingel zullen kruisingsputten toegepast gaan worden welke zorg moeten gaan dragen voor een continue afwatering van het industrieterrein Veghel West. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en hebben een doorlooptijd tot medio 2014. Na het gereedkomen van de woningen zal de wijk door ons woonrijp gemaakt worden. De asfalt welke aangebracht is in de bouwrijpfase zal gefreest en afgevoerd worden. De uiteindelijke bestrating zal bestaan uit gebakken materialen. De afscheidingen tussen het trottoir en rijbaan zal bestaan uit betonnen opsluitingen met een antraciet kleur. Dit geeft een sfeervol en landelijk karakter aan de wijk.

Facebook